Πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη για την υποστήριξη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πειραιά

Στο πλαίσιο της ένταξής σας στο Μητρώο Στελεχών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για την Υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα συμμετέχουν και θα υλοποιήσουν, ως Συνδικαιούχοι, έργα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», η Επιτροπή Αξιολόγησης σας προσκαλεί  σε διαδικτυακή συνέντευξη, μέσω της πλατφόρμας zoom, την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
1 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  9.30
2 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  9.45
3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  10.00
4 ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  10.15
5 ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  10.30
6 ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  10.45
7 ΓΚΟΛΕ ΕΙΡΗΝΗ  11.00
8 ΔΡΙΒΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  11.15
9 ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  11.30
10 ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  11.45
11 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  12.00
12 ΚΟΤΣΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  12.15
13 ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  12.30
14 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  12.45
15 ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  13.00
16 ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  13.15
17 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  13.30
18 ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  13.45

 

Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στη γραμματεία του ΕΣΠ τηλ. 210 4176 318, fax 210 4138 486, e mail: [email protected], για να σας στείλουμε το σχετικό link.

Σας ευχαριστούμε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ

 

Θέμα: Ανοιχτή Πρόσκληση
για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Συνδικαιούχου της Πράξης «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5034835»

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄147).
 • Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α/98/2005), όπως ισχύει.
 • Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.
 • Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ’ αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν,
 • Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
 • Τη με αρ. πρωτ. Α.Π.: 4266/1428/Α3 Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», όπως ισχύει
 • Το πρακτικό της 12/10/2018 σχετικής Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά για την αποδοχή των όρων ένταξης της προαναφερθείσας Πράξης
 • την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της Πράξης και την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργο 6 Αμοιβές προσωπικού
 • Την από 4-11-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά για την έγκριση της παρούσας Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Συνδικαιούχου της Πράξης «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034835

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτων στελεχών για την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά στο πλαίσιο του Υποέργου 6 Αμοιβές προσωπικού της Πράξης «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034835.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η  συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την Ελλάδα».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Πειραιά, υπέβαλε στις 30-11-2018 Αίτημα Χρηματοδότησης για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5034835,  και τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», οποία αξιολογήθηκε θετικά και Εντάχθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με την από 28/06/2019 (Α.Π.: 4266/1428/Α3) Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πράξη με τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”», υλοποιείται μέσω επτά (7) υποέργων και πλήθος «Ομάδων Εργασιών» ως ακολούθως :

Υποέργο 1 Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου, προμήθειας/εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης & συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας
Υποέργο 2 Δράσεις ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής
Υποέργο 3 Δράσεις προβολή και προώθησης της εμπορικής περιοχής
Υποέργο 4 Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων
Υποέργο 5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης
Υποέργο 6 Αμοιβές προσωπικού
Υποέργο 7 Έκδοση οικοδομικών αδειών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, ως Συνδικαιούχος, θα υλοποιήσει τα Υποέργα:

 • Υποέργο 2 Δράσεις ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής
 • Υποέργο 3 Δράσεις προβολή και προώθησης της εμπορικής περιοχής
 • Υποέργο 6 Αμοιβές προσωπικού
 • Υποέργο 7 Έκδοση οικοδομικών αδειών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, με γνώμονα αφενός μεν την επιτυχή υλοποίηση των Υποέργων αρμοδιότητάς του, αφετέρου δε την συνολική επιτυχή και εμπρόθεσμη υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και της Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) στελεχών αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα με τα παρακάτω προσόντα για την υποστήριξη υλοποίηση της Πράξης:

 • Στέλεχος 1: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.
 • Στέλεχος 2: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με τετραετή (4 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

Τα στελέχη θα επιλεγούν από το Μητρώο στελεχών υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς καλούνται να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση, που επίσης παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/

Στο Μητρώο Στελεχών μπορούν να ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και  δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της πρόσκλησης.

Η πρόσληψη προβλέπεται από την Πρόσκληση (Κατηγορία 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) και στο πλαίσιο της Πράξης έχει προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 6.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα  είναι μεταξύ άλλων:

 • Η άρτια υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους στόχους, που έχουν τεθεί.
 • Ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών στο Έργο, η διασφάλιση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και η έγκαιρη επίλυση ζητημάτων, που πιθανόν να προκύψουν.
 • Η υποστήριξη κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, των υποέργων ευθύνης του Συνδικαιούχου – Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά.
 • Η υποστήριξη κατά την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη των Υποέργων ευθύνης του Συνδικαιούχου – Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά
 • Η αποτίμηση των εργασιών που εκτελέστηκαν

Συγκεκριμένα:

Αντικείμενο Υποστήριξης Στελέχους 1 Εργασίες παρακολούθησης/ διαχείρισης/ οικονομικής παρακολούθησης:

 • Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών
 • Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
 • Σύνταξη και υποβολή στον Φορέα Χρηματοδότησης των Αιτημάτων Χρηματοδότησης
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) Υποέργων αρμοδιότητας Συνδικαιούχου
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) Υποέργων αρμοδιότητας Συνδικαιούχου
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για τη Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, όσον αφορά τα Υποέργα αρμοδιότητας Συνδικαιούχου
 • Υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών υποέργων αρμοδιότητας Συνδικαιούχου
  • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού,
  • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
  • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
  • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
  • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
  • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
  • Στην περίπτωση απευθείας αναθέσεων, υποστήριξη κατά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύνταξης προδιαγραφών, κλπ. και έως την συμβασιοποίηση.
 • Παραδοτέα : Διμηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών

Αντικείμενο Υποστήριξης Στελέχους 2 Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στις Κατηγορίες Ενεργειών 2 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής) του έργου του Συνδικαιούχου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
 • Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων
 • Παραδοτέα : Διμηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών

Α.2. ΑΜΟΙΒΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

 Τα στελέχη πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποκλειστικά για την παρούσα πράξη και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά με την υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την λήξη του υποέργου, ήτοι στις 30/12/2021 που είναι η λήξη της Πράξης. Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης παρατείνεται αυτόματα και η διάρκεια απασχόλησης των στελεχών ως τη νέα ημερομηνία λήξης αυτής .

Α.3. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τόπος απασχόλησης θα είναι η έδρα του φορέα στον Πειραιά, επί της οδού Γεωργίου Κασιμάτη 1, Μεγ, ΕΒΕΠ, ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο, ανάλογα με της ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

Α.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τα Παραδοτέα θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται, από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης του Υποέργου, και θα συνοδεύονται από Έκθεση του Υπεύθυνου Πράξης.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Στέλεχος 1: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.
 • Στέλεχος 2: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με τετραετή (4 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει συσταθεί με το πρακτικό της 11/12/2019 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μοριοδότηση επιθυμητών προσόντων υποψηφίων (πέραν των υποχρεωτικών τυπικών προσόντων ένταξης στο μητρώο στελεχών ΕΣΕΕ)

Η κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 20
2 Επαγγελματική εμπειρία 4 βαθμοί για κάθε έτος εμπειρίας 40
3 Γνώση Αγγλικών 2 βαθμοί Β2 / 3 C1 / 5 C2 5
4 Για το Στέλεχος 1: Γνώση και εξοικείωση χρήσης Η/Υ (Office, Internet, Πλατφόρμες Υποβολής) Αποδεικτικό ECDL ή άλλο παρεμφερές 15
Για το Στέλεχος 2: Γνώση και εξοικείωση χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων Δίπλωμα Autocad ή άλλο παρεμφερές 15
5 Συνέντευξη 20
ΣΥΝΟΛΟ 100

Δ .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή της συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία  θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μην Χάσετε

Αναγκαία η επιστροφή των Ποσειδωνίων στο φυσικό τους χώρο, στον Πειραιά

Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης των...

Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος από τους νεοεκλεγέντες Ευρωβουλευτές

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς εκφράζει στους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές θερμά...

Eντυπωσιακό Fashion Show από τον Εμπορικό Σύλλογο- Μια βραδιά γεμάτη μόδα και λάμψη στις “Ημέρες Θάλασσας 2024”

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ένα...

Αιτήματα Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς προς τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές

Αιτήματα προς τους υποψήφιους ευρωβουλευτές καταθέτει ο Εμπορικός Σύλλογος...

Εντυπωσιακή Βραδιά Μόδας

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 MAIOΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ...

Πάνελ Άρθρου

Τελευταία Νέα

Εντυπωσιακή Βραδιά Μόδας

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 MAIOΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ...

Δράσεις με τις οποίες συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς στις “Ημέρες Θάλασσας 2024”

Στις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας...

Το Πασχαλινό Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στον Πειραιά

Το προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών  καταστημάτων στον...

Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΕΣΠ