Επαγγελματική Στέγη
Επαγγελματική Στέγη

Το μίσθωμα αποτελεί βασικό στοιχείο του λειτουργικού κόστους της εμπορικής επιχείρησης. Η πλειονότητα των μισθώσεων της αγοράς συμφωνήθηκε πριν την έναρξη της κρίσης. Ύψη μισθωμάτων και ποσοστά αναπροσαρμογών καθορίστηκαν σε επίπεδα αντιστρόφως ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, σε περίοδο κρίσης και ενώ οι Επιτροπές Εμπορικών Μισθώσεων παράγουν σημαντικό έργο, εν τούτοις δεν αρκούν. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη διαβούλευσης  για την διευθέτηση σημαντικών θεμάτων στα πλαίσια ενός ορθολογικού και προσαρμοσμένου στις σημερινές ανάγκες της Αγοράς πλαισίου.

menu
menu