Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις για την τήρηση και ενημέρωση του ειδικού βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας

Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις για την τήρηση και ενημέρωση του ειδικού βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας

Με αφορμή ερωτήματα μελών μας , σχετικά με τις υποχρεώσεις του εργοδότη για την τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας , σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 • ΓΝΩΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
 • ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (οπου απαιτειται)
 • ΥΠΑΡΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 • ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα π.δ. 105/95
 • ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (αναλογα με τις απαιτησεισ τησ π.υ.)
 • ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗ (ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ)
 • ΕΜΦΑΣΗ στις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (HD384) ΚΑΙ ΣΤΑ ΡΕΛΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Θα πρέπει στο βιβλίο να αναφέρονται όλες οι διορθωτικές ενέργειες που έχουν γίνει.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 • ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*)
 • ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

*Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι ο ίδιος Τεχνικός Ασφαλείας στην   επιχείρησή του, τότε δεν υποχρεούται να τηρεί το ξεχωριστό ειδικό βιβλίο υποδείξεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Νόμος 3850/2010 Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK

 

menu
menu