Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι, με την Αριθμ: 2092/28/23-4-2019 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ, αποφασίστηκε :

“H έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ΛΑΕΚ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2018, με ημερομηνία υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση την 6η Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή και ημερομηνία λήξης την 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00

Η Εγκύκλιος του προγράμματος «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΛΑΕΚ 1-49)» (επισυνάπτεται εκ νέου στην παρούσα) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ  στο http://laek.oaed.gr/

Δεδομένου ότι έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στην Εγκύκλιο του 2018, οι ενδιαφερόμενοι ΦΕΕ θα πρέπει να ενημερωθούν τόσο από την εγκύκλιο & τις ερωτοαπαντήσεις  που έχουν αναρτηθεί στο http://laek.oaed.gr/ και στα Νέα & Ανακοινώσεις στο http://www.oaed.gr/nea , αλλά και από σχετικό εγχειρίδιο χρήσης  με τίτλο: «Λειτουργική Προσαρμογή Εγχειρίδιου Χρήσης ΦΕΕ (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2018», το οποίο έχει αναρτηθεί από τον Ανάδοχο του πληροφοριακού συστήματος στο http://laek.oaed.gr/manuals/User_manual_upgrade%20LAEK_1_49.pdf, στα Εγχειρίδια χρήσης.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49, δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

 1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών οι οποίοι έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και των οποίων οι αρχαιρεσίες θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικηγόρου και η σχετική απόφαση διορισμού για την επίβλεψη των αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου να επισυνάπτεται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών το οποίο θα αποστέλλεται στον ΟΑΕΔ.
 2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-49 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν εργαζόμενοι:

 • επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).
 • που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία, όπου υποχρεωτικά θα πρέπει, όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα ( κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάστασή τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση, και να διαθέτουν από 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 175 στον ίδιο εργοδότη, το μέγιστο.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που:

 • απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
 • υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:

 • Εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών, μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών       ή
 • Μη Μέλη ΦΕΕ, που όμως δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης με περισσότερους του ενός ΦΕΕ.

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ 1–49 και το αντίστροφο.

Ο ΟΑΕΔ και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζομένους. Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, κατά την επιτρεπτή από τη διακήρυξη αντικατάσταση ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο κριθεί αναγκαίο.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού ανέρχεται σε ποσό ύψους 20.000.000 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται, κατά τις απογευματινές και μη εργάσιμες ώρες και θα είναι διάρκειας έως 4 ώρες  ημερησίως με μέγιστη διάρκεια τις 40 ώρες. Το δε οικονομικό όφελος για τους Εμπορικούς Συλλόγους είναι, 3 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και ανά καταρτιζόμενο.

Εφιστούμε την προσοχή σας, στα ακόλουθα:

Η ενημέρωση των στοιχείων των ΚΑΔ είναι υποχρεωτική για την Υποβολή του Προγράμματος. Εάν ο Φορέας δεν έχει εισάγει  τουλάχιστον ένα (ΚΑΔ) το υποβαλλόμενο πρόγραμμα κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί και να λάβει κωδικό.

Η ενημέρωση των στοιχείων του Εισηγητή  είναι υποχρεωτικά και ειδικά του Τίτλου Σπουδών που προστέθηκε αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να καταστεί δυνατή η επιλογή και καταχώρηση του Εισηγητή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη διαχείριση των επισυναπτόμενων, επειδή εφαρμόζεται για πρώτη φορά και δεν έχει δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητά της, οι φορείς θα πρέπει  αφενός να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά, όπου ζητείται από την εγκύκλιο  τα διάφορα έγγραφα (με την βοήθεια του εγχειριδίου), αλλά και να τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς στον ΟΑΕΔ για Δ/νση Α3 (Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος.

Σημειώνεται ότι, αν δεν παραληφθούν ταχυδρομικώς δεν θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Επομένως και οι δύο τρόποι είναι προαπαιτούμενοι (ηλεκτρονική επισύναψη και ταχυδρομική αποστολή), τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση εφαρμογής. Επίσης θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το αποδεικτικό ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Ταχυδρομική Υπηρεσία.

Για διευκόλυνση των Φορέων επαναλαμβάνουμε τα έγγραφα που πρέπει να αποσταλούν και να επισυναφθούν παράλληλα:

Α. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

(Επισυνάπτεται στην καρτέλα του ΦΕΕ και αποστέλλεται και ταχυδρομικώς)

Α1. Αντίγραφο του καταστατικού και μητρώο μελών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στο ΛΑΕΚ, για να αξιολογηθούν οι  προτάσεις τους, θα πρέπει να καταθέσουν για έλεγχο το αντίγραφο του καταστατικού τους με το μητρώο  των μελών τους.

 Α2. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) (εφόσον υπάρχουν νέες αρχαιρεσίες για τη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος)  του Φορέα εκπροσώπησης Εργοδοτών ( ή άλλου δικαιούχου Φορέα ΛΑΕΚ της παρούσας εγκυκλίου), όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσματα εκλογής των μελών Δ.Σ. (Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των μελών του φορέα) Οι αρχαιρεσίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου – «Δικαιούχοι Φορείς».

Α3. Σε περίπτωση που κάποιος ΦΕΕ, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το εργατικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

Α4. Οι Πανελλήνιοι, Περιφερειακοί και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι – ΦΕΕ (εκτός των Ομοσπονδιών οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης σε όσους  Νομούς έχουν πρωτοβάθμιους ΦΕΕ), έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ  στο νομό που υπάγεται η έδρα τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα παραρτήματά τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ – εκτός από τα στοιχεία της έδρας τους – τα στοιχεία και διεύθυνση κάθε παραρτήματος που διαθέτουν ξεχωριστά.

Για να έχουν δε δικαίωμα  υλοποίησης προτάσεων στους νομούς που διαθέτουν παραρτήματα, οι πανελλήνιοι, περιφερειακοί και οι επιστημονικοί σύλλογοι, θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής:

 1. Το καταστατικό του φορέα / Σωματείου που αναγράφεται το δικαίωμα του για την ίδρυση παραρτημάτων και τη διαδικασία που ακολουθείται
 1. Την απόφαση του ΔΣ του φορέα / Σωματείου για την ίδρυση των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ
 1. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ (Καταστατική Έδρα).
 1. Αποδεικτικό σχετικά με την νομική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα παραρτήματα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο, τοπικό επιμελητήριο ή άλλο φορέα)
 1. Την απόφαση των ΔΣ καθενός από τα παραρτήματα όπου ορίζεται η διοίκηση των παραρτημάτων

Β. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

(Επισυνάπτεται στην καρτέλα του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  και αποστέλλεται και ταχυδρομικώς)

Β1. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου  φορέα (Φ.Ε.Ε. ή Εργατικό Κέντρο) και του ΚΔΒΜ2, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΔΒΜ2, η διεύθυνση υλοποίησης του προγράμματος, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος, το συνολικό ποσό αμοιβής του ΚΕΚ σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων, η ημερομηνία σύνταξής του με υπογραφές και σφραγίδες των συμβαλλομένων μερών). Επίσης τα στοιχεία των στελεχών/ διοικητικού προσωπικού (Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) που απασχολούσαν το πρώτο εξάμηνο του έτους εγκυκλίου και αθροίζουν απασχόληση 0,5 ΕΜΕ.

Επίσης κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό ξεχωριστά θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική κατάσταση κατάθεσης του στην αρμόδια Δ.O.Y.. Για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ξεχωριστή εγγραφή στην κατάσταση της Δ.Ο.Υ. με τον κωδικό του προγράμματος, τον τίτλο και τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος. (ποσό ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο),  σε ηλεκτρονική μορφή (όχι χειρόγραφα)!!

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, αλλά και της ηλεκτρονικής κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προηγείται της έναρξης της κατάρτισης.

Προς διευκόλυνση των ΦΕΕ, οποιαδήποτε επικοινωνία αποκλειστικά για την διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-49, έτους 2018, θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: laek1-49@oaed.gr

 Τέλος υπενθυμίζουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας κατά την συνεδρίασή του της 24ης Νοεμβρίου 208 επιβεβαίωσε την πάγια απόφασή του,  να μην υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1 – 49  έτους 2018 ως δικαιούχος φορέας. (σχετικό απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΟΕΣΑΟΝΝΑ επισυνάπτεται  εκ νέου στην παρούσα).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ,  επισημαίνουμε ότι, το συνολικό κόστος για κάθε πρόγραμμα που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος, θα προσαυξηθεί κατά 4%.  Το ποσό που θα προκύψει θα αποδοθεί στην Ομοσπονδία, χωρίς να  υπάρχει οποιαδήποτε μείωση του ποσού που θα εισπράξει ο εκάστοτε Σύλλογος.

Για το λόγο αυτό,   παρακαλούμε όπως κατά την υποβολή της αίτησης για τη συμμετοχή σας στα ανωτέρω προγράμματα να δηλώσετε ότι ο Σύλλογος σας ανήκει στη δύναμη της Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α., προκειμένου η Ομοσπονδία μας να εισπράξει το ανωτέρω ποσοστό.

Με δεδομένο ότι τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49, αποτελούν ευκαιρία παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης προς τις επιχειρήσεις μέλη σας και το προσωπικό τους, αλλά αποτελούν και πηγή εσόδων για τους Συλλόγους, γι’ αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ                        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

menu
menu